Izmantošanas noteikumi

MapMakers Group Ltd. ir vietnes www.gismeteo.lv īpašnieks (turpmāk — Vietne) un šim uzņēmumam pieder ekskluzīvas tiesības uz preču zīmi Gismeteo. Minētais uzņēmums jebkuram Interneta lietotājam (turpmāk — Lietotājs) ar Vietnes starpniecību sniedz informāciju par aktuālajām laika ziņām, laika prognozi un citiem meteoroloģiskajiem datiem. MapMakers Group Ltd. visus meteoroloģiskos datus iegūst, apkopo un apstrādā datorizētā veidā, izmantojot digitālo tehnoloģiju, ko izstrādājis MapMakers Group Ltd., kuram arī pieder autortiesības uz šo tehnoloģiju. Ņemot vērā, ka jebkurš Lietotājs saņem pieeju Vietnē publicētajiem datiem (turpmāk — Dati), Lietotājs apņemas izmantot šos Datus atbilstoši Lietošanas nosacījumiem, kas publicēti zemāk:

 1. Dati, kas tiek publicēti Vietnē, ir paredzēti tikai un vienīgi personīgai nekomerciālai izmantošanai.

 2. Dati netiek pakļauti sinoptiķu kvalitātes kontrolei. MapMakers Group Ltd. ar maksimāli lielu piesardzību un uzmanību, pielietojot savas profesionālās iemaņas Datu apstrādē un analīzē, meteoroloģisko informāciju piedāvā tikai informatīviem nolūkiem. Ņemot vērā laika prognozes Datu specifiku, MapMakers Group Ltd. nevar garantēt Datu pilnīgu un precīzu atbilstību faktiskajiem laika apstākļiem. MapMakers Group Ltd. piedāvā Lietotājiem iespēju iepazīties ar Datiem tādā veidā, kādā tos ir sagatavojis uzņēmums MapMakers Group Ltd., neatbildot par Datu atbilstību faktiskajiem apstākļiem ne Lietotāju, ne trešo personu priekšā. Dati tiek piedāvāti tādi, kādi tie iegūti, bez jebkāda veida garantijām no MapMakers Group Ltd. puses.

 3. Dati, kas ir publicēti Vietnē, nedrīkst tikt izmantoti tādu pasākumu plānošanā, kuru norise ir saistīta ar materiālo zaudējumu riskiem vai cilvēku upuriem, kā arī cita veida lēmumu pieņemšanā, kas tiktu balstīti uz Datiem. MapMakers Group Ltd. neatbild par jebkāda veida iespējamiem zaudējumiem, kas būtu radušies Lietotājam saistībā ar Datu izmantošanu.

 4. Datus, kas publicēti Vietnē, visu veidu informācijas nesēji, Interneta tīkla Lietotāji, televīzijas un radio kanāli nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem, kā arī jebkādā citā veidā, kurus nepieļauj šie lietošanas nosacījumi, bez rakstiskas MapMakers Group Ltd. atļaujas.

 5. MapMakers Group Ltd. atļauj Lietotājiem izmantot laika ziņu infoblokus jeb vidžetus (t.i. grafiskos failus, kurus ir izstrādājis MapMakers Group Ltd. un kuram pieder ekskluzīvas autortiesības). Infoblokos automātiski tiek publicēti laika prognozes Dati, kurus ar programmas skripta palīdzību no Vietnes saņem Lietotāja vai trešo personu Interneta resursi, bet tikai tādā veidā, kādā laika ziņu infobloki (turpmāk — Infobloki) tika saņemti no Vietnes. Lietotājiem un trešajām personām nav tiesību izmainīt vai citā veidā modificēt Infoblokus un/vai arī Datus, kas saņemti, izmantojot Infoblokus.

 6. MapMakers Group Ltd. atļauj Lietotājiem izmantot XML datus, kas Lietotājam tiek piedāvāti, pamatojoties uz individuāli izveidotu lietotāja vārdu un paroli (turpmāk — XML Dati). XML Dati ar ierobežojumiem, kurus nosaka MapMakers Group Ltd., tiek piedāvāti vienam Lietotājam bez maksas ne vairāk kā par 10 pilsētām ar obligātu nosacījumu, ka tiek lietota aktīva tiešā hipersaite uz MapMakers Group Ltd. Vietni www.gismeteo.lv . Hipersaite satur atslēgas vārdus «Gismeteo.lv detalizētas laika ziņas» vai arī «Gismeteo.lv detalizēta laika prognoze». Jebkāda cita veida XML Datu izmantošana, tostarp izmantošana bez hipersaitēm, hipersaišu teksta sagrozīšana, preču zīmes nelietošana vai izmainīšana, izmantošana, pārkāpjot Lietotāja nosacījumu 7. un 8.punktu, nav pieļaujama bez rakstiskas vienošanās ar MapMakers Group Ltd.

 7. Izvietojot Infoblokus Lietotāja vai trešo personu vietnēs un/ vai izmantojot XML Datus, Lietotājam ir jāievēro šādi noteikumi:

  1. 7.1. Informācijai par piederību ir jābūt izvietotai tādā veidā, lai tā būtu pamanāma, nolasāma, tai jābūt kontrastainai attiecībā pret fona krāsu, uz kura tā attēlota, kā arī hipersaitēm ir jāved pa tiešo uz Vietni.

  2. 7.2. Lietotājam nav tiesību izmainīt norādītās hipersaites, kā arī citā veidā ierobežot, bloķēt vai kavēt MapMakers Group Ltd. noteikto hipersaišu izmantošanu.

  3. 7.3. Lietotājam nav tiesību izdzēst, rediģēt, pielietot filtrus, izmainīt kārtību, dizainu, attēla parametrus un informāciju par autorpiederību.

  4. 7.4. Lietotājam nav tiesību izmainīt vai modificēt informāciju par autorpiederību, aizliegts izvietot to tādā veidā, kas liedz iespēju Lietotājam iepazīties ar izejas avotu.

  5. 7.5. Lietotājam nav tiesības izmainīt saņemto Infobloka skriptu, nav pieļaujama hipersaišu «aizklāšana» un Infobloka elementu nosegšana (ieskaitot preču zīmes, hipersaiti utml.)

  6. 7.6. Lietotājam nav tiesību MapMakers Group Ltd. piederības hipersaites iekļaut savas vietnes tegos, kā arī nav tiesību pievienot parametrus, kas meklētājrobotiem liedz indeksāciju..

 8. Ir aizliegta jebkāda veida Datu izmantošana Lietotāju vietnēs un citos resursos, kas neatbilst spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vietnēs, kas kurina rasu, dzimumu, reliģisko un nacionālo naidu, kā arī vietnēs ar citu personu aizvainojošu vai pornogrāfiska rakstura saturu, tiešsaistes kazino, nemoderētajos forumos, failu apmaiņas vietnēs, sludinājumu lapās, nestrukturētos katalogos, kā arī interneta resursos, kas par Lietotāju skatījumiem piedāvā samaksu, aizliegts izvietot vietnēs ar maldinošu vai apšaubāmu saturu, vietnēs, kas apdraud Lietotājus ar dažāda veida ļaunprogramatūrām. Ir aizliegta jebkāda veida Datu izmantošana šajā punktā minētajos gadījumos arī tad, ja Lietotājs balstās uz Lietotāju noteikumu 5. un 6. punktiem.

 9. Jebkāda veida Datu, Infobloku un MapMakers Group Ltd. zīmolu izmantošana, ja tā nav atrunāta šajos Lietotāja noteikumos, ir aizliegta.

 10. Dati tiek aizsargāti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē informācijas un intelektuālā īpašuma aizsardzību. Datu izmantošana nozīmē, ka Lietotājs pilnībā un bez jebkādām ierunām piekrīt visiem Lietotāja noteikumiem.

 11. Lietotāja noteikumu un Datu izmantošanas noteikumu pārkāpšanas gadījumā MapMakers Group Ltd. ir tiesības pieprasīt, bet Lietotājam ir pienākums pēc pirmā MapMakers Group Ltd. pieprasījuma pārtraukt Datu izmantošanu.

 12. MapMakers Group Ltd. saglabā iespēju aizsargāt savas tiesības un intereses atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Neviens Lietotāja noteikumu punkts nav uzskatāms par MapMakers Group Ltd. atteikšanos no savām tiesībām, ja tādas izriet no likuma.